Zmanjšanje stroškov priključne moči za ogrevanje

Na območju Gorenjske je velika večina večstanovanjskih stavb že energetsko obnovljenih. To pomeni, da so bile prenovljene fasade, strehe, podstrešja ali kletne plošče, pri čemer se je na te konstrukcijske sklope namestila dodatna toplotna izolacija. Prihranki pri stroških porabljene toplote za ogrevanje so očitni, pri čemer pa se v večini pozablja tudi na možnost znižanja fiksnih stroškov ogrevanja.

 

 

Z ENERGETSKIMI SANACIJAMI ZMANJŠAMO POTREBNO OGREVALNO MOČ
 

Z namestitvijo dodatne toplotne izolacije na stavbnem ovoju se je namreč zmanjšala potrebna toplotna moč, ki jo mora zagotoviti ogrevalni sistem. Uporabnikom stavb, ki so vezani na sistem daljinskega ogrevanja, se namreč mesečno obračunavajo stroški priključne moči v odvisnosti od višine obračunske toplotne moči. Ti stroški po novem na računih za ogrevanje predstavljajo kar zajeten delež.
 

 

Slika: Priključna moč za ogrevanje je odvisna predvsem od debelin vgrajene toplotne izolacije stavbe.

 

 

ZMANJŠANJE PRIKLJUČNE MOČI ZA OGREVANJE NA JESENICAH
 

V nadaljevanju bomo predstavili, na kakšen način je možno zmanjšati priključno moč in s s tem tudi del fiksnih stroškov ogrevanja za stavbe, ki so vezane na daljinski sistem ogrevanja v občini Jesenice. Način zmanjšanja priključne moči je namreč za posamezni sistem daljinskega ogrevanja predpisan v aktih, ki jih objavi lokalni distributer toplote, zato je med posameznimi območji le ta lahko različen.

 

Za sistem daljinskega ogrevanje na Jesenicah so s 15. 7. 2017 dalje pričela veljati nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Jesenice (Uradni list RS 22/2017 z dne 30.6.2017). Le ta so v veliki meri zaostrila pogoje za zmanjšanje priključne moči za ogrevanje.
 

 

 

Slika: Strošek priključne moči tudi v najbolj mrzlih mesecih predstavljajo več kot 20 % zneska celotnega računa za ogrevanje, pri čemer se plačuje vseh 12 mesecev v letu.


 

 

V KATERIH PRIMERIH SE LAHKO PRIKLJUČNA MOČ ZMANJŠA

Odjemalec obvesti distributerja o spremembi priključne moči zaradi:

 • spremembe toplotne zaščite stavbe,
 • spremembe namembnosti in uporabe stavbe ali dela stavbe,
 • spremembe namembnosti in uporabe toplotnih naprav,
 • razširitve toplotnih naprav,
 • modernizacije toplotnih naprav, ki ima za posledico varčnejšo rabo toplote,
 • ukinitve ali delne ukinitve toplotnih naprav,
 • računskih pomot pri ugotavljanju priključnih moči ali razlik med izračuni v posameznih fazah izgradnje.

 

Ugotovljene spremembe vplivajo na:

 • pogodbeno priključno moč,
 • maksimalni pretok,
 • natančnost merjenja in reguliranja dobave toplote.

 

Pred predvidenim zmanjšanjem ali povečanjem priključne moči mora odjemalec naročiti distributerju ali drugemu projektantu preverjanje ustreznosti elementov toplotne postaje in priključka. Za povečanje ali zmanjšanje priključne moči je potrebno izdelati ustrezen projekt predelave internih toplotnih naprav in toplotne postaje ter ga predložiti distributerju v soglasje.
 

 

 

POTREBNO JE IZDELATI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO STROJNIH INSTALACIJ

Spremembo priključne moči določi distributer v postopku izdaje novega soglasja za priključitev stavbe na vročevodno omrežje na osnovi nazivne moči internih toplotnih naprav, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, ki jo korigira v skladu z določili Sistemskih obratovalnih navodil in določili tehničnih zahtev.


Vse izračune za spremembo priključne moči morajo izdelati za to strokovno usposobljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za projektanta, določene v veljavnem Zakonu o graditvi objektov. Seznam projektantov, ki jih priporoča ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. se nahaja na tej povezavi.

 

 

POTREBNA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 

Načrt internih toplotnih naprav za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati:

 • projektno nalogo,
 • tehnično poročilo,
 • skupno toplotno moč in toplotno moč, ločeno po posameznih ogrevalnih sistemih, v W,
 • osnovne podatke za izračun toplotnih izgub po SIST EN 12831 z upoštevanjem računske zunanje temperatura Tz = -16 °C. V primeru, da je v obdelavi del stavbe z obstoječim ogrevalnim sistemom (dodatna priključitev, vzdrževanje), je treba upoštevati enake parametre kot pri obravnavi obstoječe inštalacije,
 • metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (toplotnih izgub, temperatur dovoda in povratka, pretoka ogrevne vode v m3/h, tlačnih padcev, ureguliranja cevne mreže, sistema varovanja pri zaprtih ali odprtih sistemih ipd.),
 • sestav toplote, ki je osnova za določitev priključne moči, naj vsebuje najmanj naslednje podatke:
 • oznako prostora,
 • notranjo temperaturo,
 • normne toplotne izgube,
 • vgrajena ogrevala,
 • moč vgrajenih ogreval,
 • popis materiala in del,
 • situacijski prikaz lege stavbe v prostoru,
 • funkcionalno shemo ogrevalnih sistemov in naprav s tehničnimi podatki,
  vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z vrisanim razporedom sistemov in naprav s tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami ter povezavami na obstoječe naprave,
 • sheme dvižnih vodov z vrisanim sistemom varovanja in odzračevanja naprav.


Projekt toplotne postaje mora vsebovati načrt strojnih in elektroinštalacij:


Načrt strojnih inštalacij za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati:

 • projektno nalogo,
 • tehnično poročilo z opisanim režimom obratovanja,
 • skupno toplotno moč in toplotno moč, ločeno po posameznih hišnih postajah v W z navedbo pretoka ogrevnega medija v m3/h,
 • metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (elementov toplotne postaje, temperatur dovoda in povratka, tlačnih padcev toplotne postaje, centralne priprave sanitarne tople vode, sistema varovanja pri zaprtih in odprtih sistemih, ipd.),
 • popis materiala in del,
 • situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim distribucijskim sistemom na osnovi katastra GIS občine Jesenice 1:500,
 • funkcionalno shemo toplotne postaje s tehničnimi podatki in temperaturnimi diagrami,
 • vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z vrisanim razporedom elementov toplotne postaje s tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami,
 • detajle.

 

Načrt elektroinštalacij za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati:

 • projektno nalogo,
 • tehnično poročilo,
 • metode tehničnih izračunov in njihove rezultate,
 • popis materiala in del,
 • vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z vrisanim razporedom elementov toplotne postaje s tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi električnimi povezavami,
 • vezalne sheme.

 

 

POVZETEK POSTOPKA ZA STAVBE Z VEČ POSAMEZNIMI DELI:

 

1. Pred predvidenim zmanjšanjem ali povečanjem priključne moči je potrebno naročiti distributerju (ENOS OTE d.o.o.) ali drugemu projektantu preverjanje ustreznosti elementov toplotne postaje in priključka.

2. Če je zmanjšanje priključne moči tehnično izvedljivo, je smiselno pri projektantih pridobiti ponudbo za izdelavo zgoraj navedene projektne dokumentacije za zmanjšanje priključne moči.

3.  Na osnovi prvih dveh točk je potrebno pridobiti soglasje etažnih lastnikov, da se strinjajo z zmanjšanjem priključne moči (zadostuje 50 % soglasje etažnih lastnikov po solastniških deležih).

4. Projektant izdela projektno dokumentacijo.

5. Vloži se vloga za zmanjšanje priključne in priloži projektno dokumentacijo.

6. Na osnovi odločbe distributerja se izvedejo morebitno zahtevana dela v toplotni postaji.

7. Distributer zmanjša priključno moč in na računih zmanjaša stroške priključne moči.

 

 

Ne glede na to, da je iz napisanega razvidno, da postopek zmanjšanja priključne moči ni ravno enostaven in je hkrati povezan z določenimi stroški (projektna dokumentacija, predelava toplotne postaje), ocenjujemo, da je ekonomsko upravičen in smiseln ukrep za etažne lastnike energetsko obnovljenih stavb.

 

 

Pripravil: Marko Ahčin, univ. dipl. inž. grad.